DEVÍN BANKA a.s. v konkurze

Františkánske námestie č. 8, 813 10 Bratislava

IČO: 31326331, DIČ: 2020298599

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sa. vložka 448/B


Vyhlásenie konkurzu a stanovenie SKP (TIF, 4.8MB)  Výpis z Obchodného registra (PDF, 1.9MB)

Informácie o stave konkurzu:

Uznesením Krajského súdu Bratislava č.k.: 3K/297/2000 – 4341 zo dňa 16.05.2019, právoplatného 05.07.2019, bola právoplatne schválená konečná správa správcu konkurznej podstaty o speňažení majetku z konkurznej podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu zo dňa 06.02.2019, doručenej súdu 07.02.2019 (ďalej ako „Uznesenie o konečnej správe“).

Na základe Uznesenia o konečnej správe vydal Krajský súd Bratislava rozvrhové uznesenie pod č.k.: 3K/297/2000 – 4608 zo dňa 26.09.2019, zverejnené v Obchodnom vestníku č. 196/2019 zo dňa 10.10.2019, právoplatné 13.02.2020, ktorým bolo rozhodnuté o rozvrhu finančných prostriedkov na uspokojenie pohľadávok veriteľov úpadcu (ďalej ako „Rozvrhové uznesenie“).

Na základe Rozvrhového uznesenia začal správca konkurznej podstaty úpadcu (ďalej ako „SKP úpadcu“) s vyplácaním pohľadávok veriteľov v zmysle Rozvrhového uznesenia, kedy v súvislosti s vyplácaním pohľadávok veriteľov dávame do pozornosti nasledovné informácie:

 1. V zmysle § 32 ods. 4 zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, uspokojenie pohľadávok veriteľov bude ponížené o náklady spojené s uspokojením.
 2. Veritelia, na ktorých uspokojenie pripadá suma presahujúca 15.000 EUR, budú skontaktovaní SKP úpadcu na zaslanie informácií o bankovom účte, na ktorý bude možné zaslať určenú sumu uspokojenia z rozvrhu výťažku konkurznej podstaty – suma určená na uspokojenie veriteľov z rozvrhu výťažku bude ponížená o sumu nákladov (bankových poplatkov) spojených s bankovými prevodmi peňazí v zmysle aktuálneho cenníka príslušnej banky.
 3. Veritelia, na ktorých uspokojenie pripadá suma od 5 EUR do 15.000 EUR, takýmto veriteľom (ktorí majú bydlisko/pobyt na území SR) bude určená suma uspokojenia z rozvrhu výťažku konkurznej podstaty vyplatená prostredníctvom poštových peňažných poukážok zaslaných SKP úpadcu na ich adresy, ktoré má SKP úpadcu k dispozícii – suma určená na uspokojenie veriteľov z rozvrhu výťažku bude ponížená o sumu nákladov (poštových poplatkov) spojených s vyplácaním peňazí v zmysle aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a.s. 
 4. Veritelia, na ktorých uspokojenie pripadá suma od 5 EUR do 15.000 EUR, avšak nemajú bydlisko/trvalý pobyt na území SR, budú skontaktovaní SKP úpadcu na zaslanie informácií o bankovom účte, na ktorý bude možné zaslať určenú sumu uspokojenia z rozvrhu výťažku konkurznej podstaty – suma určená na uspokojenie veriteľov z rozvrhu výťažku bude ponížená o sumu nákladov (bankových poplatkov) spojených s bankovými prevodmi peňazí v zmysle aktuálneho cenníka príslušnej banky.
 5. V prípade veriteľov:
  1. ktorým sa nepodarí vyplatiť uspokojenie z výťažku rozvrhu konkurznej podstaty, alebo si ho osobne neprevezmú u SKP úpadcu do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozvrhového uznesenia, budú finančné prostriedky po uplynutí takejto 90 dňovej lehoty vložené do solučnej notárskej úschovy u notára JUDr. Ivana Macáka, JUDr. Ludmily Joanidisovej na Notárskom úrade Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava;
  2. na ktorých uspokojenie z výťažku rozvrhu konkurznej podstaty pripadá suma rovnajúca sa, resp. nižšia ako 5 EUR, budú finančné prostriedky vyplácané výlučne v hotovosti v priestoroch úpadcu na adrese: DEVÍN BANKA  a.s. v konkurze, Zelená ul. č. 2-4, 811 01 Bratislava, v termíne od 01.04.2020 do 11.05.2020 nasledovne:

   Pondelok: 8.00 – 11.00 hod.
   Štvrtok: 13.00 – 16.00 hod.

   Neprevzaté finančné prostriedky budú po uplynutí tohto termínu vložené do solučnej notárskej úschovy u notára JUDr. Ivana Macáka, JUDr. Ľudmily Joanidisovej na Notárskom úrade Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava.
 6. V prípade, ak veritelia neobdržia uspokojenie z výťažku konkurznej podstaty v termíne do 30.04.2020, môžu sa informovať o stave vyplácania nasledovne:
  1. zaslaním e-mailu na adresu: devinbanka@gmail.com
  2. telefonicky na t.č.: 0905 632 709.

Kontakt:

devinbanka@gmail.com